Serwis

Przeglądy techniczne i konserwacja – wytyczne

Wszystkie systemy oddymiania należy poddawać przeglądom serwisowym i konserwacji. Ma to zapewnić ich stałe niezawodne działanie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) „Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”, a także zgodnie z instrukcją ITB Nr 331 opracowaną przez Zakład Badań Ogniowych w Warszawie, dla zapewnienia niezawodnego działania systemu oddymiania klapy dymowe wraz z całym układem wyzwalania muszą być sprawdzane przez specjalistę pod względem sprawności działania i gotowości eksploatacyjnej oraz konserwowane i ewentualnie naprawiane w regularnych odstępach ustalonych przez wytwórcę.

W związku z powyższym proponujemy Państwu kompleksowe usługi serwisowe mające na celu utrzymanie istniejącego już systemu oddymiania w stanie gotowości do działań mających zabezpieczyć bezpieczną drogę ewakuacji ludzi oraz rozprzestrzeniania się ognia na obiektach.