Przeglądy serwisowe elektrycznego systemu oddymiania

Wytwórcy systemów oddymiania najczęściej zalecają częstotliwość przeglądów i konserwacji dla systemów elektrycznych dwa razy do roku.
Podczas przeprowadzanego przeglądu wykonywane są następujące czynności:
• Ocena stanu technicznego klap dymowych ze zwróceniem uwagi na ewentualne rysy i uszkodzenia mechaniczne, stanów zawiasów, stan uszczelek
• Kontrola siłowników
• Kontrola dostępnego oprzewodowania
• Kontrola funkcji przewietrzania
• Sprawdzenie baterii w centralce sterującej
• Sprawdzenie stanu stelaży i ocena ich zamocowania w klapie dymowej
• Sprawdzenie stanu przycisków sterujących
• Sprawdzenie poprawności działania czujek poprzez ich zadymienie
• Usunięcie ewentualnych drobnych usterek mających wpływ na prace systemu
• Odnotowanie wyniku kontroli urządzeń systemu oddymiania w protokole.