Świetliki dachowe

Świetliki NRO

NRO oznacza że świetliki należą do klasy nierozprzestrzeniający ognia. Ponieważ poliwęglan komorowy stracił swoją klasyfikację NRO na rzecz SRO (słabo rozprzestrzeniające ogień) i aby mógł osiągnąć klasę NRO między płyty montowana jest specjalna niepalna włóknina lub płyta. Stosuje je się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami z 12 marca 2009r. dachy o powierzchni przekraczającej 1000m2 muszą być wykonane jako NRO tj. spełniać klasę BROOF (t1) zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004.